வருகைக்கு நன்றி! ஒவ்வொரு பாடலுக்கான விளக்கவுரை மற்றும் மொழிப்பெயர்ப்பை காண/மேம்படுத்த பாடலின் மேல் அழுத்தவும்.
வெட்டெனப் பேசேல்
Vettena Pesel
யாரிடமும் கடுமையான சொற்களைக் கூறக்கூடாது.
Never utter words that would hurt others