வருகைக்கு நன்றி! ஒவ்வொரு பாடலுக்கான விளக்கவுரை மற்றும் மொழிப்பெயர்ப்பை காண/மேம்படுத்த பாடலின் மேல் அழுத்தவும்.
காப்பது விரதம்.
Kaapathu Viratham
தான் செய்யத் தொடங்கிய தருமத்தை விடாமல் செய்வதே விரதமாகும்
Stand by your vows