வருகைக்கு நன்றி! ஒவ்வொரு பாடலுக்கான விளக்கவுரை மற்றும் மொழிப்பெயர்ப்பை காண/மேம்படுத்த பாடலின் மேல் அழுத்தவும்.
சான்றோர் இனத்து இரு.
Sandrol Inathu Iru
அறிஞர்களின் குழுவிலே இரு
Be with scholars