வருகைக்கு நன்றி! ஒவ்வொரு பாடலுக்கான விளக்கவுரை மற்றும் மொழிப்பெயர்ப்பை காண/மேம்படுத்த பாடலின் மேல் அழுத்தவும்.
சித்திரம் பேசேல்.
Sithiram Pesael
பொய்யான வார்தைகளை மெய் போல் பேசாதே
Never say lie as truth