வருகைக்கு நன்றி! ஒவ்வொரு பாடலுக்கான விளக்கவுரை மற்றும் மொழிப்பெயர்ப்பை காண/மேம்படுத்த பாடலின் மேல் அழுத்தவும்.
சூது விரும்பேல்.
Soodhu Virumbel
ஒருபொழுதும் சூதாடுதலை விரும்பாதே
Never show interest on gambling