வருகைக்கு நன்றி! ஒவ்வொரு பாடலுக்கான விளக்கவுரை மற்றும் மொழிப்பெயர்ப்பை காண/மேம்படுத்த பாடலின் மேல் அழுத்தவும்.
சையெனத் திரியேல்
Saiyenath Thiriyel.
பெரியோர் "சீ" என வெறுக்கும் படி வீணாய்த் திரியாதே
Never be disliked by wise person because of uselessness