வருகைக்கு நன்றி! ஒவ்வொரு பாடலுக்கான விளக்கவுரை மற்றும் மொழிப்பெயர்ப்பை காண/மேம்படுத்த பாடலின் மேல் அழுத்தவும்.
திருமாலுக்கு அடிமை செய்.
Thirumaalukku adimmai sei.
திருமாலுக்கு அடிமை செய்.
Serve God (Obey Universe)

வேதத்தினால் வருணிக்கப்பட்ட பரம்பொருள் என்னும் திருமால்
அடி பற்று