வருகைக்கு நன்றி! ஒவ்வொரு பாடலுக்கான விளக்கவுரை மற்றும் மொழிப்பெயர்ப்பை காண/மேம்படுத்த பாடலின் மேல் அழுத்தவும்.
பீடு பெற நில்
Peedu Pera Nil
பெருமையுண்டாகுமாறு நல்வழியிலே நடப்பாயாக
Your acts should make others feel proud of you