வருகைக்கு நன்றி! ஒவ்வொரு பாடலுக்கான விளக்கவுரை மற்றும் மொழிப்பெயர்ப்பை காண/மேம்படுத்த பாடலின் மேல் அழுத்தவும்.
மீதூண் விரும்பேல்.
Meethoon Virumbel
மிகுதியாக உண்ணுதலை விரும்பாதே
Don't prefer eat to excess (than actual need)